Metody pracy

METODY I FORMY PRACY Z DZIEĆMI W PRZEDSZKOLU

Stosowane w przedszkolu metody i formy prowadzenia zajęć odnoszą się do sposobów pracy nauczyciela z dziećmi i służą realizacji wyznaczonych celów zajęć.
Podstawowymi formami organizacyjnymi pracy jest działalność: indywidualna, zespołowa, zbiorowa (zajęcia z całą grupą).
Natomiast podstawową i najważniejszą formą aktywności dziecka jest zabawa, która jest dominująca w wychowaniu przedszkolnym. Można wyodrębnić trzy grupy metod: czynne czyli praktycznego działania, oglądowe i słowne.
Przenikają się one wzajemnie i rzadko występują w swojej czystej postaci. Jednak niektóre z nich są dominujące w konkretnych rodzajach zajęć

 • Metoda oglądowa – oparta na obserwacji i pokazie pojawia się podczas spacerów, wycieczek, czy oglądania różnego rodzaju ilustracji.
 • Metoda słowna wykorzystywana jest w czasie słuchania różnego rodzaju utworów literackich: wierszy, opowiadań, bajek itp.

Obok metod działań odnoszących się do organizacji pracy nauczyciela można wyodrębnić metody odnoszące się do działań dziecka związanych z procesem uczenia się. Przedstawiają one możliwości wielostronnego uczenia.

Takiemu wielostronnemu uczeniu odpowiadają metody nauczania, takie jak:

 • metody podające (przyswajanie podanego gotowego materiału) tj: opowiadanie, pogadanka, historyjka obrazkowa, wiersze, piosenki, praca z tekstem,
 • metody problemowe (odkrywanie nowych wiadomości podczas rozwiązywania problemów, oraz samodzielnego poszukiwania)tj: gry dydaktyczne, „burza mózgów”, inscenizacja,
 • metody aktywizujące (przeżywanie różnorodnych treści i wartości)tj: drama, wystawa, pokaz,
 • metody praktyczne (działanie polegającym na zmienianiu rzeczywistości i samego siebie poprzez sprawdzanie wiadomości w praktyce) tj: ćwiczenia, prace użyteczne,

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacamy o nowatorskie metody i techniki:

 • elementy met. Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa, Labana,
 • ćwiczenia rytmiczne
 • aktywne słuchanie muzyki Batti Strauss,
 • metody Pedagogika Zabawy KLANZA
 • gry planszowe
 • Metoda twórczego myślenia J. Osborne – „Burza mózgów”
 • Drama
 • Technika zmiany ról Pantomima
 • Teatrzyk kukiełkowy, pacynkowy
 • metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczk-Kolczyńskiej, E. Zielińskiej,
 • elementy Metody Krakowskiej- symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania wg. J. Cieszyńskiej
 • elementy metody nauki czytania I. Majchrzak,
 • elementy metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
 • Masaż relaksacyjny
 • „Mandale” – buddyjska terapia uspokajająca
 • elementy metody Malowania Dziesięcioma Palcami R.F.Show
 • elementy metody Wspierania Rozwoju – „Terapia bajką”
 • elementy kinezjologii edukacyjnej P. Denissona
 • integracja sensoryczna