O Nas
Wideo

Zobacz film z uroczystego otwarcia
Naszego Przedszkola

Historia Naszego Przedszkola

Przedszkola Samorządowe Nr 1 w Sułkowicach przy ul. 11 Listopada 10 oraz Nr 3 przy ul. Starowiejskiej 4, to już historia, wspomnienia wielu ludzi, którzy związani byli z tym miejscem, którzy przychodzili i odchodzili na przestrzeni przeszło pół wieku.
To dzięki wspomnieniom wracamy, gdy spotyka nas nieszczęście, do chwil, kiedy w naszym życiu świeciło słońce.
Pamiętajmy – szczęśliwi, którzy mają dobre wspomnienia.

Od 1 września 2017 r. zaczęliśmy tworzyć wspólnie nową historię – historię
Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sułkowicach przy ul.Kwiatowej 16.

Przedszkole to przede wszystkim ludzie: dzieci, rodzice i pracownicy.

Ich staraniom i trosce istniejemy i rozwijamy się od wielu lat.
Traktujemy to jako zobowiązanie i zachętę do dalszej wspólnej pracy.

Nasze przedszkole

jest miejscem dobrej zabawy. Chcemy wychowywać dzieci z mądrością, w radości do szczęścia. Naszym motywem przewodnim jest dobro dziecka. Przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzić ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Staramy się ukształtować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące z innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Przedszkole

prowadzi bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie realizacji podstawy programowej, – dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności – zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie pedagogiczne.Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Sułkowice, natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

W przedszkolu

odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczyciela, działania podejmowane z inicjatywy dzieci oraz zajęcia dodatkowe, które wzbogacają ofertę edukacyjną.
Wszystkie nauczycielki pracują nad rozwijaniem i doskonaleniem dziecięcych kompetencji w zakresie umożliwiającym osiągnięcie przez wychowanków gotowości szkolnej. W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferuje się otwarty styl i aktywne metody nauczania, nauczycielki tworzą sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy.

Realizacja procesu edukacyjnego

w naszej placówce ma na celu stworzenie optymalnych warunków wychowawczych oraz wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi każdego wychowanka. Cała kadra dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy przedszkola. Nauczycielki systematycznie uczestniczą w różnorodnych warsztatach, kursach, zajęciach otwartych. Naczelną zasadą naszych działań jest traktowanie dziecka jako niepowtarzalnej osobowości mającej prawo do rozwoju w swoim indywidualnym tempie i czasie, a rolą nauczyciela – wspomaganie tego rozwoju.