Ewaluacja

Ewaluacja zewnętrzna
Raport z ewaluacji całościowej czerwiec 2015

Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w przedszkolu przez wizytatorów do spraw ewaluacji.
Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa:

Przedszkole realizuje koncepcje pracy ukierunkowana na rozwój dzieci. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Dzieci są aktywne. Respektowane są normy społeczne. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego. Rodzice są partnerami przedszkola. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badan zewnętrznych i zewnętrznych. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.

Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.10.2009r. wraz ze zmianami z dnia 10.05.2013r.

Przedszkole może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:

l Poziom E – oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
l Poziom D – oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
l Poziom C – oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
l Poziom B – oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.
l Poziom A – oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez przedszkole.