Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 1 W SUŁKOWICACH
NA LATA 2019 – 2024

„Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka. Ono musi się czuć kochane, ale musi też czuć się bezpiecznie. Wiedzieć, co może, a czego nie wolno mu robić”.

Jan Paweł II

PODSTAWA PRAWNA

1. Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealne(Dz.U.z 2017 r. poz. 356 z późn. zm.)
3. Statut Przedszkola.

Zatwierdzona do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 6/2019/2020 z dnia 29.08.2019 r.

WIZJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

Przedszkole nasze jest placówką nastawioną na szeroko rozumiany rozwój dziecka, tak aby poznało radość płynącą z zabawy, nauczyło się nawiązywać relacje z innymi dziećmi, z przyjemnością odkrywało i rozumiało otaczający go świat, nauczyło się samodzielności, zasad bezpieczeństwa oraz radzenia sobie z trudnościami, poznało nowe doświadczenia i odnosiło sukcesy. Każdemu dziecku stwarzamy szansę na miarę jego możliwości. Dążymy do tego, aby nasi wychowankowie osiągnęli gotowość szkolną i odnosili sukcesy w szkole. Dbamy o potrzeby dzieci i rodziców. Rodzice czynnie uczestniczą w życiu przedszkola.

MISJA NASZEGO PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest dla nas ważne. Zrobimy wszystko aby w naszym przedszkolu czuło się akceptowane i bezpieczne. Stworzymy warunki do harmonijnego rozwoju, do bycia samodzielnym, i otwartym na nowe doświadczenia. Zapewniamy, że każde z dzieci w naszym przedszkolu dostaje klucz do zdobywania wiedzy, do twórczych poszukiwań, inspirację do działania. Bo bajka i baśń jest magicznym lustrem pozwalającym dziecku inaczej spojrzeć na to co wydaje się trudne i nie do pokonania.

O NASZYM PRZEDSZKOLU

Przedszkole to miejsce szczególne. To właśnie do tego miejsca mały człowiek wyrusza spod troskliwych objęć rodzica, w wielką podróż zwaną edukacją. Wszyscy mądrzy tego świata właśnie w wychowaniu przedszkolnym upatrują źródła rozwoju, sukcesu i szczęścia. Przebywanie w nowym, pięknym, kolorowym przedszkolu może mieć ogromne znaczenie dla właściwego rozwoju dziecka.

Od 1 września 2017 r. Przedszkole Nr 1 to połączenie dwóch mniejszych przedszkoli – Przedszkola Nr 1 i Przedszkola Nr 3.

Przedszkole mieści się w budynku wolnostojącym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Budynek jest podzielony na moduły zlokalizowane na różnych poziomach zgodnie ze spadkiem terenu.

Nad pomieszczeniami dydaktycznymi zaprojektowano zielone dachy z drewnianymi tarasami. Wejście na tarasy znajduje się z antresoli auli oraz bezpośrednio z terenu obok wejścia głównego.

Przedszkole zatrudnia 24 pracowników, w tym 12 nauczycieli (w tym dyrektor, logopeda) i 12 pracowników administracji i obsługi.

BAZA PRZEDSZKOLA

Przedszkole posiada:

– sześć sal dydaktycznych, wyposażonych w nowoczesne meble dostosowane do wzrostu dzieci i do właściwego ułożenia na nich pomocy.Wszystkie sale przedszkolne posiadają zestawy pomocy dydaktycznych, gier, planszy, zabawek, klocków i innych. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe, np. kącik do obserwacji przyrodniczych, kącik czytelniczy itp.

Każda sala dydaktyczna posiada dwie łazienki w tym jedna dostosowana do osób niepełnosprawnych i z brodzikiem, magazyn na leżaki, schowek porządkowy oraz swój wydzielony mały ogródek z tarasem utwardzonym kostką brukową,

– salę wielofunkcyjną z antresolą tzw. Aulę, wykorzystywaną m.in. do organizacji zajęć, zabaw ruchowych, muzycznych, teatralnych, uroczystości, koncertów,

– salę do prowadzenia zajęć indywidualnych, w małych zespołach,

– pełne zaplecze kuchenne, administracyjne, sanitarne, szatnie i pomieszczenia gospodarcze.

WARUNKI PRACY

Nasze przedszkole jest nowoczesne. Ciągle doskonalimy swoją bazę dydaktyczną. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, meble, pomoce dydaktyczne i bezpieczne zabawki.

W pobliżu Przedszkola znajduje się plac zabaw, który zaspokaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu kolorowe i bezpieczne urządzenia rekreacyjne zachęcają do zabawy.

Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobra opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno – wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę

Placówka inwestuje w nauczycieli, pracowników, bazę lokalową, a zyskują na tym przede wszystkim dzieci. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

CELE OGÓLNE

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej
1) Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
2) Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

2. Procesy zachodzące w przedszkolu
1) Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.
2) W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
1) Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.
2) Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.
3) Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

4. Zarządzanie przedszkolem
Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją.

CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.
2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe.
3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.
4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.
5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.
6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.
7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.
8. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.
9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

ROLA NAUCZYCIELA

1. Zapewnia wszystkim dzieciom wsparcie, podmiotowe traktowanie i dba o ich wielostronny rozwój.
2. Współpracuje z innymi nauczycielami i dzieli się zdobytą wiedzą.
3. Umiejętnie otacza opieką wszystkie dzieci.
4. Zna potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiada umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć.
5. Konstruuje ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, jest dobrze przygotowany merytorycznie, metodycznie.
6. Poszukuje innowacyjnych rozwiązań, ma wysokie kwalifikacje, pracuje z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.
7. Ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania.
8. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola.
9. Monitoruje procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonala je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń.
10. Tworzy przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

WSPIERANIE NAUCZYCIELI

1. Wspieranie nauczycieli w sytuacji trudności wychowawczych.
2. Szkolenia rad pedagogicznych.
3. Szkolenia członków zespołów zadaniowych
4. Szkolenia nauczycieli w zakresie poszerzenia oferty edukacyjnej.

SPOSOBY MONITOROWANIA OSIĄGNIĘĆ NAUCZYCIELI

1. Praca nauczyciela podlega ocenie przez Dyrektora. Badanie osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:
1) rozmów z nauczycielami, rodzicami,
2) analizę wytworów dziecięcych,
3) lustrację sal, tablic,
4)wystawek prac,
5) arkuszy ocen pracy nauczycieli,
6) arkuszy samooceny,
7) analizy dokumentacji pedagogicznej,
8) innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela, rozwoju zawodowego.

2. Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli oraz ocena jakości pracy przedszkola omawiane są dwa razy do roku na Radach Pedagogicznych podsumowujących pierwsze półrocze oraz cały rok.

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko jest:
Ciekawe świata.
Ufne w stosunku do nauczycieli.
Aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola.
Twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju.
Uczciwe i prawdomówne.
Odpowiedzialne i obowiązkowe.
Kulturalne i tolerancyjne.
Świadome zagrożeń.

MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA:

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia

1. Wykazuje:
motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,
zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
umiejętność koncentracji, wytrwałość,
umiejętność radzenia sobie z trudnościami (nie zniechęca się, gdy mu się coś nie uda, podejmuje próby radzenia sobie z zadaniem),
umiejętność współpracy w grupie, podporządkowuje się normom, zasadom, umie współdziałać z innymi,
samodzielność,
tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,

2. Posiada:
zdolność do obdarzania nauczycielki uwagą i porozumiewania się w sposób zrozumiały dla innych,
wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia,
podstawową wiedzę o świecie,
pozytywne poczucie własnej wartości, tak, aby sytuacje, w których jest oceniane nie hamowały jego aktywności.

3. Umie:
cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,
posługiwać się zdobyczami techniki.

4. Rozumie i zna:
prawa i obowiązki dziecka, respektuje prawa innych ludzi,
zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną,
zasady kultury współżycia, postępowania i współdziałania,
kulturę i dziedzictwo własnego regionu , symbole narodowe,
potrzebę szanowania przyrody i środowiska.

5. Nie obawia się:
występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi, sukcesami,
wykazywać inicjatywę w działaniu,
wyrażania swoich uczuć.

Dziecko ma prawo do:
życia i rozwoju, swobody myśli, sumienia i wyznania, serdecznej miłości i ciepła, spokoju i samotności, gdy tego chce, snu lub odpoczynku, gdy jest zmęczone, indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju, pomocy i ochrony przed przemocą, pomocy ze strony dorosłych, nauki, informacji, badania i eksperymentowania, doświadczenia konsekwencji swego zachowania, zdrowego żywienia, wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi, umiejętność zabawy i wyboru towarzyszy zabawy, solidarności w grupie.

Przedszkole Interesuje się losami swoich absolwentów poprzez różne formy działalności – współpraca ze szkołą, z rodzicami, ze środowiskiem 

ZASADY, METODY PRACY

Akceptuj, toleruj, wspieraj – wydają nam się najwłaściwszymi określeniami i wskazaniami do pracy nauczyciela i determinuje ona codzienną naszą pracę.

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem wymienionych metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.

Do metod tych należą m. in.:
Metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – dziecięca matematyka – zabawy matematyczne mające na celu zapewnienie dziecku sukcesów w nauce matematyki.
Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu.
Wszystkie rodzaje dramy.
Gimnastyka wg R. Labana, K.Orffa, A. i M. Kniessów.
Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacyjnych.
Kinezjologia edukacyjna Dennisona – program ćwiczeń ruchowych, graficznych, relaksacyjnych, aktywizujących proces uczenia się.
Metoda Dobrego Startu – metody przygotowująca do nauki czytania i pisania.
Techniki parateatralne.
Zabawy paluszkowe.
Burza mózgów – metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania.

ADAPTACJA NOWYCH DZIECI

Od wielu lat nauczyciele poszczególnych grup realizują Program Adaptacyjny mający na celu bezstresowe dla dziecka przekroczenie progu przedszkola.

1. Trudności przystosowawcze dziecka do przedszkola:
bliska więź dziecka z rodzicami,
brak samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych,
nadopiekuńczość rodziców,
liberalne wychowanie,
małe poczucie bezpieczeństwa.

2. Cele adaptacji:
skrócenie procesu adaptacji dziecka do przedszkola,
ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom – przedszkole,
nawiązanie kontaktu z rodzicami w celu ułatwienia dalszej współpracy,
uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci,
poznanie się i integracja rodziców między sobą.

3. Pomoc dziecku w adaptacji:
wcześniejsze przyzwyczajanie dziecka do przebywania w nowym miejscu pod opieką wychowawców przedszkola, zabawy integracyjne w przedszkolu z rówieśnikami,
uczenie dziecka w domu czynności samoobsługowych,
cykl wizyt w przedszkolu –„drzwi otwarte” oraz „dni adaptacyjne”
zapewnienie dziecka, że będzie odebrane w umówionym terminie,
spokojne rozstanie z dzieckiem, zawarcie umów,
zabawy z dzieckiem w przedszkole w domu – przedstawienie atrakcyjności nowego miejsca pobytu,
akceptacja płaczu dziecka przez rodziców – jako naturalnej, zdrowej reakcji na nową sytuację (nie należy dziecka zawstydzać ),
umożliwienie zabrania dziecku ulubionej maskotki lub innego przedmiotu z domu do przedszkola,
udział dzieci wraz z rodzicami w uroczystościach okolicznościowych przedszkolnych organizowanych na terenie placówki.

4. Pomoc dla rodziców:
zapoznanie z literaturą dotyczącą adaptacji i rozwoju emocjonalno – społecznego dzieci w wieku przedszkolnym,
przygotowanie ankiet dla rodziców,
wydanie broszury informacyjnej dla rodziców dzieci nowo przyjmowanych, zawierającej informacje dotyczące harmonogramu przyjęć do przedszkola i organizacji pracy przedszkola,
zorganizowanie cyklu spotkań w przedszkolu.

ZASADY PEDAGOGICZNE

Zasady pedagogiczne jakimi się kierujemy zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka – są nimi;

1. Zasada indywidualizacji
Należy dużą wagę przykładać do obserwacji dziecka w celu poznania jego rozwoju, określenia aktualnych umiejętności, preferencji, zainteresowań, uzdolnień oraz celu dostrzegania i wykorzystywania- dla stymulacji rozwoju – okresów szczególnej wrażliwości na poszczególne rodzaje oddziaływań i momentów gotowości do uczenia się określonych umiejętności.

2. Zasada samodzielności
Ta zasada sprzyja dostępności wszystkich materiałów dydaktycznych, znajdujących się w sali. Mają one stała miejsce na półkach skąd dzieci biorą je i odkładają samodzielnie. Dziecko wykorzystując materiał musi samodzielnie rozwiązać zadanie. Samodzielność w podejmowaniu samodzielnych zadań służy kształtowaniu się osobowości, zwłaszcza zdobywaniu poczucia wiary w siebie, umiejętności analizy i oceny własnego działania, rozwijaniu wewnętrznej motywacji do działania. Świadomość możliwości popełniania błędów.

3. Zasada wolności swobody działania
Zasada ta odnosi się do wyboru przez dziecko rodzaju aktywności oraz jej przedmiotu; tempa uczenia się, miejsca i formy pracy oraz sposobu jej wykonania. Prawo dziecka do wyboru zdań, ról, partnera działania kształtuje poczucie odpowiedzialności za siebie oraz poczucie wpływu.

DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRZEDSZKOLA

1. Formy nagradzania zachowań zgodnych z regulaminem norm i zasad obowiązujących w grupie.
Nagradzanie pochwałą i uznaniem.
Darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, zwiększając zakres jego samodzielności
Nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy.
Przywilej wykonywania prostych czynności wykazanych przez nauczyciela
Atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dziecka
Drobne nagrody rzeczowe – znaczek z wesoła minką.

2. Środki zaradcze w przypadku niestosowania się do ustalonych zasad
Tłumaczenie i wyjaśnianie
Ukazywanie następstw postępowania, tłumaczenie dziecku, aby skłonić go do autorefleksji.
Wyrażenie przez nauczyciela swojego smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka.
Propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji
Czasowe odebranie przyznanego przywileju.
Odsunięcie od zabawy – polecenie wykonania zadania mającego na celu wyciszenie
złych emocji.

3. Sposoby diagnozujące osiągnięcia dzieci:
Obserwacja dziecka – dokumentowanie wyników.
Przeprowadzenie diagnozy: wstępnej dla dzieci nowych, po I semestrze i końcowej.
Prowadzenie arkuszy osiąganych umiejętności.
Rozmowy indywidualne z rodzicami.
Wymiana doświadczeń ze specjalistami.
Ocena realizacji założonych celów i zadań, analiza, wnioski do dalszej pracy.
Wspieranie rozwoju dzieci – ewaluacja działań ujętych w programach IPET.

4. Badanie osiągnięć dzieci w przedszkolu odbywa się na podstawie:
Obserwacji funkcjonowania w grupie.
Wytworów prac dzieci.
Arkuszy obserwacji rozwoju dzieci.
Prezentacji umiejętności ( występy, konkursy).

5. Sposoby informowania rodziców o postępach dzieci
Prowadzenie i gromadzenie informacji dotyczącej rozwoju dziecka.
Rozmowy indywidualne z rodzicami.
Organizowanie dni otwartych.
Organizowanie zebrań, warsztatów.
Omawianie arkuszy diagnostycznych.
Arkusz informacyjny osiągnięć dziecka w przedszkolu.
Organizowanie zajęć otwartych.
Prezentacja prac plastycznych oraz programów artystycznych.

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest rozpoznawani i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci wynikających w szczególności z:

– wybitnych uzdolnień,
– niepełnosprawności,
– niedostosowania społecznego,
– zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
– specyficznych trudności w nabywaniu umiejętności,
– zaburzeń komunikacji językowej,
– choroby przewlekłej,
– zaburzeń psychicznych,
– sytuacji kryzysowych i traumatycznych,
– zaniedbań środowiskowych,
– trudności adaptacyjnych,

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana i realizowana w szczególności w formie:

1. Działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań dzieci w tym dzieci wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień,
2. Działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia w tym:
poprzez obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnozę przedszkolną),
zindywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,
zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,
zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
socjoterapeutycznych oraz innych charakterze terapeutycznym,
porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli,
działań na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej dzieciom z rodzin znajdujących się trudnej sytuacji życiowej.
3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest realizowana przez nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem tworzących Zespół. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:
rodziców,
nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem,
specjalisty,
poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.
4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:
zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym
porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
5. Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi oraz zajęciami psychoedukacyjnymi wymaga zgody rodziców.

WSPÓŁPRACA ZE STUDENTAMI

Placówka jest otwarta na współpracę z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. Każdego roku praktyki pedagogiczne w przedszkolu odbywają studenci pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Czas odbywania praktyk przynosi korzyści zarówno studentom, jak i ich opiekunom. Są oni zawsze mile widziani, inspirują do działania w innym wymiarze. Wpływa to korzystnie na samoocenę nauczycieli i buduje pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.

WSPÓŁPRACA ZESPOŁU PEDAGOGICZNEGO

Rada Pedagogiczna pracuje w zespołach zadaniowych. Są one tworzone na każdy rok szkolny wg umiejętności i predyspozycji poszczególnych nauczycieli.

W przedszkolu funkcjonują następujące zespoły zadaniowe :
Zespół ds. opracowania i nowelizacji statutu przedszkola.
Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Zespół ds. współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola.
Zespół ds. zbiorów bibliotecznych, plansz, tablic tematycznych.

Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych do świadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto, nauczyciele współpracują ze sobą na systematycznie, prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN.

 ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Zajęcia organizowane poza realizacją podstawy programowej – w zależności od potrzeb dzieci i sugestii rodziców np. zajęcia rytmiczno-muzyczne, artystyczne, plastyczne, zajęcia rozwijające aktywność twórczą dzieci.

Zajęcia finansowane przez Organ Prowadzący przedszkole to:
Logopedia
Religia
Język angielski

 WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Rodzice w przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:
Dążenie do jednolitości oddziaływań wychowawczo-edukacyjnych przedszkola i środowiska rodzinnego.
Wszechstronny rozwój dziecka,
Nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami.
Zapoznanie rodziców z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy wychowawczo – edukacyjnej.
Przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka, aby rodzice mogli je w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb, wspomagać.
Przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli (wspieranie) w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.
Wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych.
Włączenie rodziców dzieci do życia grupy przedszkolnej i przedszkola.
Podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację.
Ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców.
Promowanie placówki w środowisku lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami obejmują:
Zebrania ogólne z rodzicami oraz spotkania z Radą Rodziców.
Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola.
Konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica.
Prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie wytworów pracy dziecięcej.
Włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych – okolicznościowych ( koncerty, kiermasze, wystawy, galerie ).
Konkursy, wycieczki.
Angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc w przeprowadzaniu remontów, sponsorowanie zakupu mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych, wykonywanie różnych prac.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI

W pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej podejmowana jest współpraca z różnymi instytucjami na terenie gminy oraz spoza niej. Współpraca ta ma na celu urozmaicenie metod i form pracy służących wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym.

Celem współpracy z instytucjami jest:
1) Rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci.
2) Satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród.
3) Kształtowanie postaw społecznie pożądanych.
4) Kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci.
5) Urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
6) Poszerzenie kontaktów zawodowych, które mogą zaowocować dalszą współpracą na rzecz dzieci.

Przedszkole współpracuje z:
1) Urzędem Gminy.
2) Posterunkiem Policji (pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpiecznego spędzania ferii zimowych i wakacji).
3) Szkołą Podstawową Sułkowicach, Rudniku, Gimnazjum w Sułkowicach.
4) Nadleśnictwem.
5) Placówkami przedszkolnymi.
6) Biblioteką.
7) Sułkowickim Ośrodkiem Kultury.
8) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
9) Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Myślenicach.
10) Strażą Pożarną.
11) Prasa, radio, telewizja (media lokalne).
12) Ze sponsorami.

PROMOCJA PLACÓWKI

Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola. Dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym Prowadzenie kroniki przedszkola. Organizację uroczystości przedszkolnych. Prowadzenie strony internetowej Przedszkola. Artykuły prasowe w gazecie lokalnej dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola. Prezentację wydarzeń mających miejsce w przedszkolu na stronie internetowej gminy. Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku. Upowszechnianie informacji o przedszkolu.

DALSZA PRACA NAD NASZĄ KONCEPCJĄ, EWALUACJA KONCEPCJI

Każdy pracownik pedagogiczny i obsługi zna koncepcję.
Zmiany w Koncepcji będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego.
Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek i niedostatków- wprowadzenie koniecznych zmian.
Po zakończeniu każdego roku – sprawdzenie realizacji celów, wprowadzenie koniecznych zmian, ocena stopnia zaangażowania osób odpowiedzialnych
Po zakończeniu realizacji całej koncepcji – ocena efektów realizacji koncepcji, wnioski do planowania pracy w latach następnych
Rodzice zapoznają się z Koncepcją poprzez stronę internetową, mogą również wyrażać opinie i wnioskować o zmiany w koncepcji.

ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY:

W zakresie bazy:
W realizacji zadań na lata 2019 – 2024, widzimy potrzebę unowocześniania i bogacenia bazy przedszkola tak by Przedszkole było na miarę XXI wieku. Dlatego też planujemy:
1) Systematyczne podnoszenie standardu sali do zajęć specjalistycznych.
2) Zmodernizowanie garderoby na stroje oraz pomoce dekoracyjne.
3) Zagospodarowanie tarasów przedszkolnych, tak by można je było wykorzystywać na różne uroczystości i zabawy dzieci.

W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:
1) Skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
2) Spotkania ze specjalistami: psychologiem, pediatrą, logopedą, stomatologiem.
3) Wypracowanie sposobów radzenia sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci.
4) Promocja zdrowia, w tym aktywności ruchowej i zdrowego żywienia.
5) Doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka.

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:
1) Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności.
2) Zobowiązanie nauczycieli do promowania swoich osiągnięć przez publikacje.
3) Doskonalenie umiejętności nauczycieli związanych z wykorzystywaniem w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej, co spowoduje szybki przepływ istotnych dla prawidłowego funkcjonowania placówki informacji na płaszczyźnie dyrektor-nauczyciel, nauczyciel-dyrektor.
4) Wypracowanie modelu pracy zespołowej.

W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola i wymiany doświadczeń na temat pracy z dzieckiem:

Zapraszanie uczniów klas I na spotkania integracyjne w celu promowania pracy placówki i wymiany doświadczeń miedzy nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich praw. Poprzez systematyczne rozpoznawanie potrzeb naszego środowiska oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, doskonalimy jakość pracy naszej placówki.